Hylaeus spp – Masked BeeHylaeus (Prosopisteron) Hylaeus albonitens Hylaeus alcyoneus Hylaeus constrictiformis Hylaeus douglasi Hylaeus elegans Hylaeus euxanthus Hylaeus maiellus Hylaeus nubilosus Hylaeus proximus Hylaeus ruficeps Hylaeus (Prosopisteron) sanguinipictus Hylaeus theodorei Hylaeus violaceus Hylaeus vittatifrons

The Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus pictured here were taken in Geraldton in the Midwest region of Western Australia. This bee is found on a variety of flora including Hakeas, Banksias, Grevilleas and Melaleucas.

Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA © Gary Taylor
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA © Gary Taylor
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA © Gary Taylor
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA © Gary Taylor
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA © Gary Taylor
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus, Geraldton, Midwest WA

The following photos were taken in Queensland.

Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus on Eggs and Bacon (bee is 5.5 mm), Ballandean QLD © Marc Newman
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus on Eggs and Bacon (bee is 5.5 mm), Ballandean QLD © Marc Newman
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus on Angophora floribunda, Greenlands QLD © Marc Newman
Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus on Angophora floribunda, Greenlands QLD © Marc Newman

 • Scientific classification
 • Kingdom: Animalia
 • Phylum: Arthropoda
 • Subphylum: Hexapoda
 • Class: Insecta
 • Informal: Pterygotes
 • Order: Hymenoptera
 • Superfamily: Apoidea
 • Informal: Apiformes
 • Family: Colletidae
 • Subfamily: Hylaeinae
 • Genus: Hylaeus
 • Subgenus: infrageneric Rhkodohylaeus
 • Species: Hylaeus proximus

Footnote & References

 1. Photographs © Gary Taylor, Western Australia
 2. Photographs © Marc Newman, Queensland
 3. Hylaeus (Rhodohylaeus) proximus (Smith, 1879), Atlas of Living Australia, https://bie.ala.org.au/species/https://biodiversity.org.au/afd/taxa/640784c3-a978-4729-b3e0-f52e7c3fe3df

Hylaeus spp – Masked BeeHylaeus (Prosopisteron) Hylaeus albonitens Hylaeus alcyoneus Hylaeus constrictiformis Hylaeus douglasi Hylaeus elegans Hylaeus euxanthus Hylaeus maiellus Hylaeus nubilosus Hylaeus nubilosus Mud nest Hylaeus nubilosus Yellow Mask / White Mask Hylaeus proximus Hylaeus ruficeps Hylaeus (Euprosopoides) ruficeps ruficeps Hylaeus (Prosopisteron) sanguinipictus Hylaeus theodorei Hylaeus violaceus Hylaeus vittatifrons

BeesBees Anatomy Bee Behaviour Blogging Bees… Bees – image index Unidentified Australian Native Bees Amegilla Bees Apis mellifera Austroplebeia australis Austrothurgus  Braunsapis sp Ceylalictus perditellus Colletidae Euryglossinae Exoneura Hyleoides bivulnerata Lasioglossum Lasioglossum (Chilalictus) Lasioglossum (Homalictus) Lipotriches Megachile Meroglossa Stenotritidae Tetragonula Thyreus Xylocopa